بیانیه تشكل های مستقل جنبش كارگری در مورد حداقل دستمزد ها در سال 89

بحث تعیین حداقل دستمزد كارگران همه ساله ، در اسفند ماه مطرح می شود و توجه بخش وسیعی از کارگران را به خود جلب می نماید . اما سوال اساسی در این میان این است كه به راستی چه كسانی حق دارند برای دستمزد كارگران که ارتباط  تنگاتنگی با زندگی و معیشت آنان دارد تصمیم بگیرند و حد و اندازه آن را تعیین كنند؟ کسانی که هیچ ربطی به زندگی و مسائل کارگران ندارند ؟  یا کارگران ، که خود کار می کنند وهمه ثروت های مادی و معنوی جامعه و نعمت های بشری را تولید می نمایند ؟ كارگران با فروش نیروی كار و ایجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ایجاد می کنند ، اما خود از آن بی بهره اند . درچنین جوامعی ( جوامع سرمایه داری ) کارگران کار می کنند ، اما سرمایه داران از آن سود می برند و در ازای رنج  و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر ،سرمایه داران ،روز به روز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و سرمایه  خویش می افزایند . و این البته ممکن نمی شود مگر از طریق بهره کشی و استثمار هرچه وحشیانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر به این طبقه ؛ تا آنجا که  کارگران حتا از حداقل های یك زندگی انسانی و شرافتمندانه  نیز برخوردار نیستند و به قول معروف » به شام شب شان محتاج  » هستند .این دستمزد ها را چه کسانی تعیین می کنند ؟

بیانیه تشكل های مستقل جنبش كارگری در مورد حداقل دستمزد ها در سال 89
بحث تعیین حداقل دستمزد كارگران همه ساله ، در اسفند ماه مطرح می شود و توجه بخش وسیعی از کارگران را به خود جلب می نماید . اما سوال اساسی در این میان این است كه به راستی چه كسانی حق دارند برای دستمزد كارگران که ارتباط تنگاتنگی با زندگی و معیشت آنان دارد تصمیم بگیرند و حد و اندازه آن را تعیین كنند؟ کسانی که هیچ ربطی به زندگی و مسائل کارگران ندارند ؟ یا کارگران ، که خود کار می کنند وهمه ثروت های مادی و معنوی جامعه و نعمت های بشری را تولید می نمایند ؟

كارگران با فروش نیروی كار و ایجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ایجاد می کنند ، اما خود از آن بی بهره اند . درچنین جوامعی ( جوامع سرمایه داری ) کارگران کار می کنند ، اما سرمایه داران از آن سود می برند و در ازای رنج و مشقت دائمی و روز افزون طبقه ی کارگر ،سرمایه داران ،روز به روز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و سرمایه خویش می افزایند . و این البته ممکن نمی شود مگر از طریق بهره کشی و استثمار هرچه وحشیانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر به این طبقه ؛ تا آنجا که کارگران حتا از حداقل های یك زندگی انسانی و شرافتمندانه نیز برخوردار نیستند و به قول معروف » به شام شب شان محتاج » هستند .این دستمزد ها را چه کسانی تعیین می کنند ؟

در ایران شورای عالی دستمزد كه در واقع شورای تصمیم گیری برای استثمار هر چه بیشتر كارگران است در مورد حداقل دستمزد كارگران تصمیم می گیرد و آن را تعیین می نماید . این شورا مركب است از به اصطلاح » سه جانبــۀ اجتماعی «، یعنی :

ــ نمایندگان دولت كه خود یك سرمایه دار عمده محسوب میشود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات كارگران را با تهدید و اخراج و دستگیری و زندان و شلاق و . . . پاسخ می دهد و سركوب می كند.و در هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سرمایه دارن پشتیبانی میکند.
ــ نمایندگان كارفرمایان ، كه تا سر حد توان می كوشند دستمزد های كمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سود های بیشتری دست یابند .
ــ و به اصطلاح نمایندگان کارگران ــ که از جانب خانه كارگر و کانون عالی شورا های اسلامی كار تعیین میشوند که تشكل هایی ضد كارگری و وابسته به سرمایه هستند ــ و در تحمیل حداقل دستمزد ، چندین برابر زیر خط فقر، به سرمایه داران ــ اعم از بخش های دولتی و خصوصی ــ یاری می رسانند .
سه گروهی كه در این شورا برای تعیین دستمزد كارگران گرد هم می آیند هیچ كدام مدافع منافع و یا هم منفعت با كارگران نیستند . حتا اگر به جای نماینده خانه کارگر و شورای اسلامی كار ، نماینده ای به انتخاب كارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز هم كاری از دست او بر نمی آید . چرا که دو رای نمایندگان دولت و كارفرمایان ، به یك رای این نماینده می چربد . بنابراین باید صراحتا گفت که این شیوه ی تعیین دستمزد – » سه جانبه گرایی» – روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمایه داران و کارفرمایان خواهد بود .

ببینیم که » شورای عالی کار » در شرایط حاضر چگونه حد اقل دستمزد کارگران را محاسبه می كند و كارگران چه باید بكنند ؟
به كارگران گفته می شود كه حد اقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم ، افزایش میدهند . اول اینکه هیچ گاه نرخ واقعی تورم از طریق ارگان ها و نهاد های وابسته به سرمایه ( بانک مرکزی و یا مرکز آمار جمهوری اسلامی ) اعلام نمی شود . در ثانی به فرض اعلام نرخ واقعی تورم ، باز هم تنها بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان پرداخت میشود. اما در همین روش استثمارگرانۀ افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم نیز ، تقلب ها و ریاکاری های عدیده ای صورت می گیرد که تنها به عنوان نمونه می توان به برخی از آن ها اشاره نمود . از جمله اینکه : به عنوان مثال برای محاسبۀ نرخ تورم ، به جای در نظر گرفتن كالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و توده های مردم ، کالاهایی با درجۀ اهمیت کمتر را نیز در محاسبه دخیل می کنند ( 360 نوع کالا ! ) تا حتی المقدور نرخ تورم را پایین بیاورند. و اگر نرخ تورم به طور واقعی 40 درصد باشد ، نمایندگان سرمایه ، آن را 25 درصد اعلام میكنند و بر این اساس ( مقدار 25 درصد ) شورای عالی کار ،دستمزد را افزایش می دهد. حتا گاهی تورم را 29 درصد اعلام میكنند اما فقط 20 درصد به دستمزد کارگران می افزایند (مانند اسفند سا ل 87 ) .گاهی هم به جای اعلام تورم واقعی اعلام می کنند که تورم به نسبت سال قبل ( 30 درصد ) کاهش یافته است و مثلا به 15درصد رسیده است ( مثل اقدام انان در اسفند ماه 88 ) تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ی بسیار كمترازمقدارواقعی تورم افزایش دهند تا بدین ترتیب به تحمیل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداكثر سود به نفع سرمایه داران نایل گردند و آن را برای طبقۀ سرمایه دارــ اعم از دولتی و خصوصی ــ متحقق کنند .
گاهی اوقات هم بحران های سرمایه داری را بهانه میكنند تا معضلات و درد و رنج آن را متوجه كارگران كنند و با انواع و اقسام بهانه ها و ترفند ها ، مثل «خصوصی سازی» و » نوسازی» کارخانه ها و شرکت ها و تعدیل نیرو جهت بهره وری در کار ( بخوان استثمار هر چه بیرحمانه تر و وحشیانه تر کارگران ) و تهدید و اجرای اخراج و بیکارسازی و . . . دستمزد ها را كاهش می دهند و میزان سود خود را بالا و بالا تر می برند . چرا که برای طبقه سرمایه دار انچیزی که اهمیت دارد همانا انباشت و سود بیشتر و بیشتر است ، نه وضعیت زندگی كارگران و مشقات و رنج و تعب آنان .

همه ی اینها البته به خاطر این است كه دستمزد كمتری به کارگران تعلق گیرد و سود بیشتری نصیبب سرمایه داران شود . بنا براین انتظار دستمزدی متناسب با یک زندگی متعارف حتا ، از سرمایه داری و شورای عالی کار ( بخوان شورای عالی سرمایه ) داشتن به واقع انتظاری بیهوده و عبث خواهد بود .
لذا ما كارگران باید بدانیم جز با اتكا به آگاهی ، ‌اتحاد و تشكل های مستقل و كارگری خودمان راهی برای رسیدن به حقوق ، خواست ها و مطالباتمان در همۀ عرصه ها وجود ندارد .
طبقه کارگر، همه ی ثروت و رفاه بشری را تولید می کند ، اما از آن ها بی نصیب است . پس باید در تلاش و مبارزۀ خود به سمتی برود كه اساس این مناسبات و سیستم استثمارگرانه را بر هم بزنند. و در اصل دستمزد باید بر اساس ثروتی كه آنان تولید می كنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشی بسیار اندك ، از ارزش كاری که او مصرف میکند .

بنا بر این تشكل های امضا كنندۀ ذیل اعلام میكنند که :
1ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهیت اش و همینطور بنا به سابقه و عملكرد تا كنونی اش صرفا شورای عالی تشدید ِاستثمار كارگران و حمایت عالی از منافع سرمایه داران بوده و هست.
2ــ تعیین دستمزد كارگران باید بر اساس نیازهای لازم برای حداقل های یك زندگی مرفه و انسانی توسط نمایندگان واقعی كارگران و از سوی تشكل های مستقل كارگری انجام گیرد.

3ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعلام شده از سوی ارگانهای وابسته به حاکمیت سرمایه ،برای خط فقر، مبلغ 900 هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است . لذا اعلام حداقل دستمزد كمتر از 900 هزار تومان در سال 89 ، به منزلۀ محكوم كردن كارگران به یك زندگی فلاكت بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نهاد های حاکمیت سرمایه به صورت آشکار و رسمی می باشد . و در این صورت كارگران حق خود میدانند که به هرگونه دستمزد زیر خط فقر ، عكس العمل مناسب و متحدی نشان دهند .

18 اسفند 88

– هیات بازگشایی سندیكای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان
– کارگران فلزکار مکانیک
– شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری :
– كمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
– كمیته پیگیری ایجاد تشکل های ازاد کارگری
– جمع شورایی فعالین کارگری

یک پاسخ to “بیانیه تشكل های مستقل جنبش كارگری در مورد حداقل دستمزد ها در سال 89”

  1. پسرکوروش وارث داریوش Says:

    11و 12 اردیبهشت ماه به مناسبت روز کارگر و معلم بار دیگر ایران را سبز خواهیم کرد استوار تر از همیشه در کنار کارگران و همه ی اقشار رنج دیده که در این 30 سال با سوء استفاده از باور های دینیشان سفره شان را تهی کردند در برابر این حکومت بی عدل و خونخوار خواهیم ایستاد

    زمان اندک است رسانه شمایید جهان را بار دیگر بیدار کنید

    11 اردیبهشت روز کارگر سبز ساعت 10 صبح مقابل وزارت کار (خیابان آزادی)


نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: